گزارشات سال 1398

گزارشات ماه جاری

رسیدگی به پرونده شماره 98/539 درتاریخ 1398/12/03 صورت گرفت .

رسیدگی به پرونده شماره 98/530 درتاریخ 1398/12/03 صورت گرفت .

رسیدگی به پرونده شماره 98/544 درتاریخ1398/12/05 صورت گرفت .

رسیدگی به پرونده شماره 98/546 درتاریخ1398/12/13 صورت گرفت .

رسیدگی به پرونده شماره 98/547 درتاریخ1398/12/14 صورت گرفت .