گزارشات ماه جاری

رسیدگی به پرونده شماره ۹۸/۵۳۹ درتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صورت گرفت .

رسیدگی به پرونده شماره ۹۸/۵۳۰ درتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صورت گرفت .

رسیدگی به پرونده شماره ۹۸/۵۴۴ درتاریخ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ صورت گرفت .

رسیدگی به پرونده شماره ۹۸/۵۴۶ درتاریخ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ صورت گرفت .

رسیدگی به پرونده شماره ۹۸/۵۴۷ درتاریخ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ صورت گرفت .