مراحل صدور مجوز حراجی

دریافت مدارک مربوطه
از دفتر بازار و تکمیل آن

تحویل فرم ها، کپی مجوز فعالیت اقتصادی
به دفتر جامعه بازاریان و بازرگانان

تایید لیست اقلام حراجی
توسط کارشناس

دریافت لیست کارشناسی شده

پرداخت وجه

ارائه مجوز حراجی و لیست تایید شده اقلام

* مدارک مورد نیاز :

الف- فرم درخواست مجوز حراجی ممهور به مهر و امضای دفتر بازار
ب- تعهدنامه سازمان
ج- فرم ضوابط و دستورالعمل ها
د- لیست اقلام حراجی

مراحل صدور مجوز فعالیت اقتصادی

دریافت مدارک از دفتر بازار یا

دفتر جامعه بازاریان و بازرگانان

تکمیل مدارک مورد نیاز

تحویل مدارک به کارشناس مربوطه

بررسی و اسکن مدارک تحویلی
توسط کارشناس

صدور تایید صلاحیت صنفی
جامعه بازاریان و بازرگانان

ثبت در سامانه هوشمند مدیریت بازرگانی
و دریافت کد رهگیری

ارسال اصل مدارک به اداره بازرگانی سازمان
منطقه آزاد کیش

رفع نواقص احتمالی اعلام شده
از سوی اداره بازرگانی

صدور کارت عضویت جامعه بازاریان و بازرگانان کیش

پرداخت هزینه صدور مجوز و کارت ورود کالا
( در صورت نیاز )

صدور مجوز فعالیت اقتصادی

 * مدارک مورد نیاز :

 • کپی سند مالکیت و گواهی پایان کار معتبر
 • کپی آگهی تاسیس
 • کپی آگهی تغییرات
 • معرفینامه بازار
 • کپی بیمه آتش سوزی
 • پرداخت مبلغ حق عضویت جامعه بازاریان و بازرگانان
 • کپی مدارک آموزش معتبر
 • کپی کارت ملی
 • کپی شناسنامه
 • یک قطعه عکس
 • کپی قرارداد اجاره