اعضای هیئت مدیره جامعه بازاریان و بازرگانان کیش
( دوره دهم)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای همایون ابوالحسنی رییس هیئت مدیره
2 آقای رحمان سادات نجفی نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل
3 آقای وحیدرضا عظیم زاده عضو هیئت مدیره
4 آقای وحید برکم عضو هیئت مدیره
5 آقای ارسلان قربانی عضو هیئت مدیره
6 آقای محمداسماعیل جعفرزاده عضو علی البدل
7 خانم بهاره کامران عضو علی البدل
8 آقای مجید خوبیاری بازرس
9 آقای مهدی سرلک بازرس
10 آقای مهدی افشون  بازرس علی البدل
11 آقای حسین سلیمی خزانه دار
12 آقای علیرضا شاهوردی منشی