• اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.
  • نقل و انتقال کالا(خرید و فروش) در داخل محدوده هر منطقه معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات است.
  • انجام خدمات در محدوده هر منطقه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات معافیت دارد.
  • ارائه خدمات پیمانکاری افراد غیر مقیم به افراد مقیم در هر منطقه با اخذ مجوز از سازمان منطقه آزاد از شمولیت مالیات بر ارزش افزوده ( به میزان خدمات صورت گرفته ) معاف است.
  • صادرات کالا و خدمات از مناطق به خارج از کشور معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات می‌باشد .
  • ورود کالا و ارائه خدمات به سرزمین اصلی مشمول قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده است.